Regulamin
Promediq’a Sp. z o.o.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
Poniższe warunki regulują zasady współpracy pomiędzy Promediq’a Sp. z o.o. zwaną dalej Promediq’a Sp. z o.o., a Klientem Indywidualnym.

 

§ 1

ZAMÓWIENIA

 

Zamówienia należy składać w formie pisemnej:

pocztą elektroniczną na adres zamowienia@keloo.pl  lub przez stronę www.keloo.pl po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie
telefonicznie pod numerem tel. 58/661 94 93
Zamówienie powinno zawierać pełne dane Klienta, nazwę produktu, informacje o ilościach.
Pracownik Promediq’a  Sp. z o.o. potwierdza otrzymane zamówienie drogą elektroniczną lub telefonicznie na podstawie otrzymanego od Klienta zamówienia.
Realizacja zamówienia następuje w przeciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta. W przypadku opóźnień realizacji zamówienia Klient informowany jest telefonicznie przez pracownika Promediq’a Sp. z o. o.
Potwierdzone zamówienie nie może być anulowane.
Jeżeli Klient nie wywiązuje się z terminowych płatności, Promediq’a Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do nie zrealizowania kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.
Zakupiony przez Klienta towar pozostaje własnością Promediq’a Sp. z o.o. do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

 

§ 2

PŁATNOŚCI

Klienci regulują należności:
przy odbiorze przesyłki, w kwocie zgodnej ze złożonym zamówieniem   na podstawie przekazu zapłaty dołączonego do zamówienia.
przy składaniu zamówienia w formie przedpłaty na konto wskazane przez pracownika Promediq’a  Sp. z o. o. lub  przez system płatności internetowych „payu.pl” oraz „paypal.com”
W przypadku przekroczenia przez Klienta terminu płatności Promediq’a Sp. z o.o. ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia Klienta kosztami upomnień.
W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Klient nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Promediq’a  Sp. z o.o. przy realizacji tego zamówienia koszty.
Promediq’a Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

 

§ 3

TOWAR

Promediq’a Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędne złożone zamówienie  przez Klienta.

 

§ 4

TRANSPORT

Promediq’a Sp. z o.o. dostarcza Klientowi towar za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost
Koszt dostawy pokrywa Klient chyba, że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej.
Promediq’a Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienie w dostawie z przyczyn od niej niezależnych.
Klient przyjmując towar od firmy przewozowej jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

 

§ 5

REKLAMACJE

Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Promediq’a Sp. z o.o. w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Klient ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od dnia jej pisemnego zgłoszenia.

 

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

Promediq’a Sp. z o.o. oświadcza, że ma pełne prawa do znaków Towarowych, wzorów przemysłowych oraz certyfikatów Unijnych wydanych na projekty opakowań produktów, które ma w swojej dystrybucji.

 

§ 7

POZOSTAŁE WARUNKI

Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Promediq’a Sp. z o.o.
W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Składając zamówienie w Promediq’a Sp. z o.o. Klient przyjmuje powyższe ustalenia.
Promediq’a Sp. z o.o.